สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะ  จันทร์เกิด
 
1. นางสาวชรินรัตน์  ไชยรินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขอวอน
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หึกขุนทด
 
1. นางสาวชรินรัตน์  ไชยรินทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  แก้วคีรี
 
1. นางสาวชรินรัตน์  ไชยรินทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงอภิญญา  พันผักแว่น
 
1. นางจำลอง  เจริญสลุง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรนภา  อดทน
2. เด็กหญิงวรรณิศา  พันสุดน้อย
3. เด็กหญิงสุนิสา  แสนสุก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ผาน้อย
2. นางสาวศุภวรรณ  โพธิ์ยา