สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.85 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวันชัย  กล่ำวงษ์
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ขุนสีดา
 
1. นางมยุรี  ยุทธไกร
2. นายวิเชียร  ผูกจันอัด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ชาญกุล
2. เด็กชายโชคอนันต์  มูลณี
 
1. นางมยุรี  ยุทธไกร
2. นายวิเชียร  ผูกจันอัด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายสิรวิชญ์  เทศธรรม
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  มงคลสำโรง
2. เด็กหญิงเบญญภา  ภาคศิริ
 
1. นางสาวพิมใจ  นัยอรุณ
2. นายธวัชชัย  กล่อมสมร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสมปอง  ชะดา
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  ไทยศรี
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายภาติยะ  แสงตะวัน
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวรนัน  โมรา
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายอนุชาติ   อดทน
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  รอดเหลี่ยม
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ลี้ตระกูล
2. เด็กหญิงรุ่งเรือง  ผันกลาง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญหาร
4. เด็กหญิงสุนิตา  เพ็ชรตะกั่ว
5. เด็กหญิงอริญญา  วรอรรถ
 
1. นางจำลอง  เจริญสลุง
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 30 1. เด็กชายคมเดช  ชะดา
2. เด็กชายศักดิืรินทร์  สกุลอินทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิพย์ดี
 
1. นางบุญชญา  หอมอินทร์