สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมาวิกา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางลักขณา  ผงด้วง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชนะชัย  พานิชเจริญ
2. เด็กชายภูวเนตร  เจริญกุล
 
1. นางมยุรี  ยุทธไกร
2. นายวิเชียร  ผูกจันอัด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนิโลบล  สนิทกลาง
 
1. นางสาวพิมใจ  นัยอรุณ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนลินการต์  ปัตถา
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  สักกูนา
 
1. นางสาวพิมใจ  นัยอรุณ
2. นายธวัชชัย  กล่อมสมร
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 53 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายทินภัทร  เพช็รตะกั่ว
2. เด็กหญิงมนตรา  อาสาแข็ง
3. เด็กหญิงศศิธร  แสงจังหรีด
 
1. นางศรุดา  วงษ์ลอย