สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมาวิกา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางลักขณา  ผงด้วง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรวัฒน์  บัณฑิต
2. เด็กชายวัชรา  พิมพะนาม
 
1. นายวิเชียร  ผูกจันอัด
2. นางมยุรี  ยุทธไกร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.89 ทอง 8 1. เด็กชายวันชนะ  ชุ่มพิมาย
2. เด็กชายสิทธิชัย  มะลิวัลย์
 
1. นางมยุรี  ยุทธไกร
2. นายวิเชียร  ผูกจันอัด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชนะชัย  พานิชเจริญ
2. เด็กชายภูวเนตร  เจริญกุล
 
1. นางมยุรี  ยุทธไกร
2. นายวิเชียร  ผูกจันอัด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.85 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวันชัย  กล่ำวงษ์
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ขุนสีดา
 
1. นางมยุรี  ยุทธไกร
2. นายวิเชียร  ผูกจันอัด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ชาญกุล
2. เด็กชายโชคอนันต์  มูลณี
 
1. นางมยุรี  ยุทธไกร
2. นายวิเชียร  ผูกจันอัด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.65 ทอง 14 1. เด็กหญิงโสรยา  นิลละออ
 
1. นางสาวนัทธียากร  ประดับศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขอวอน
 
1. นางสาวนัทธียากร  ประดับศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ประจำกลาง
2. เด็กหญิงอังคนา  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวนัทธียากร  ประดับศรี
2. นางจำลอง  เจริญสลุง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ร้อยกรอง
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เครื่องทิพย์
3. เด็กหญิงกุลปรียา  หึกขุนทด
4. เด็กหญิงณัฐวดี  หนิมพานิช
5. เด็กหญิงดวงใจ  ขุนจงกลาง
6. เด็กหญิงนุศรา  เอนกนวล
7. เด็กหญิงปวีณา  อดทน
8. เด็กหญิงพรศิริ  หนิมพานิช
9. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  ผันกลาง
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แดงมะเริง
 
1. นางสาวนัทธียากร  ประดับศรี
2. นางสาวชรินรัตน์  ไชยรินทร์
3. นางจำลอง  เจริญสลุง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  ธรรมวงศ์
 
1. นางสาวพิมใจ  นัยอรุณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนิโลบล  สนิทกลาง
 
1. นางสาวพิมใจ  นัยอรุณ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายสิรวิชญ์  เทศธรรม
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  มงคลสำโรง
2. เด็กหญิงเบญญภา  ภาคศิริ
 
1. นางสาวพิมใจ  นัยอรุณ
2. นายธวัชชัย  กล่อมสมร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนลินการต์  ปัตถา
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  สักกูนา
 
1. นางสาวพิมใจ  นัยอรุณ
2. นายธวัชชัย  กล่อมสมร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสมปอง  ชะดา
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  ไทยศรี
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายภาติยะ  แสงตะวัน
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวรนัน  โมรา
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายอนุชาติ   อดทน
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  รอดเหลี่ยม
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะ  จันทร์เกิด
 
1. นางสาวชรินรัตน์  ไชยรินทร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขอวอน
 
1. นางสาวชินรัตน์  ไชยรินทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หึกขุนทด
 
1. นางสาวชรินรัตน์  ไชยรินทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  แก้วคีรี
 
1. นางสาวชรินรัตน์  ไชยรินทร์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงอภิญญา  พันผักแว่น
 
1. นางจำลอง  เจริญสลุง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ลี้ตระกูล
2. เด็กหญิงรุ่งเรือง  ผันกลาง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญหาร
4. เด็กหญิงสุนิตา  เพ็ชรตะกั่ว
5. เด็กหญิงอริญญา  วรอรรถ
 
1. นางจำลอง  เจริญสลุง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรไม  จันพุดซา
2. เด็กหญิงศศิธร  ขุนสีดา
3. เด็กหญิงศิริพร  กลำ่วงษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ผาน้อย
2. นางสาวศุภวรรณ  โพธิ์ยา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรนภา  อดทน
2. เด็กหญิงวรรณิศา  พันสุดน้อย
3. เด็กหญิงสุนิสา  แสนสุก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ผาน้อย
2. นางสาวศุภวรรณ  โพธิ์ยา
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 30 1. เด็กชายคมเดช  ชะดา
2. เด็กชายศักดิืรินทร์  สกุลอินทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิพย์ดี
 
1. นางบุญชญา  หอมอินทร์
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 53 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายทินภัทร  เพช็รตะกั่ว
2. เด็กหญิงมนตรา  อาสาแข็ง
3. เด็กหญิงศศิธร  แสงจังหรีด
 
1. นางศรุดา  วงษ์ลอย