สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายจักรภัทร  วันสันเทียะ
2. เด็กชายอนุชา  จำปาคง
3. เด็กชายอมรเทพ  บัวยิ้ม
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรรริษา  ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ระวังกลาง
3. เด็กหญิงวรรณษา  คำสุวรรณ์
4. เด็กชายศุภากร  ชัยธีราศักดิ์
5. เด็กหญิงสุชานันท์  เรืองหิรัญ
 
1. นางดารณี  ทัพจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงริศิณี  สาริการ
2. เด็กชายลิน  ทิด
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีแสงเพ็ญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภราดร  ภู่เปี่ยม
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุดที่รัก  เนตรสันเทียะ
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุดที่รัก  เนตรสันเทียะ
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงทิพเนตร  พ่อเสือ
2. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีภาย
 
1. นางสาวเอื้อมดาว  โมกขันธ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พิงสันเทียะ
2. เด็กชายศรยุทธ  ด่อนจันทร์
3. เด็กหญิงสินิทรา  โพธิวงษ์
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิตพล  จิตรีโภชน์
 
1. นางเชิดฉาย  สวัสดิภาพ