สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขจิตร
 
1. นางเชิดฉาย  สวัสดิภาพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายกึ้ม  เลือน
2. เด็กหญิงณิชกานต์  โมกขันธ์
3. เด็กชายวรภัทร  ขอเยือกกลาง
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดวงวรรณะ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เกษร
3. เด็กหญิงปภัสรา  พืชพันธุ์
4. เด็กชายพงศกร  มีหา
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีนวล
 
1. นางดารณี  ทัพจันทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 40 1. เด็กชายเดชาวัต  แสงศรีจันทร์
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงปวีณา  บัวหอม
2. เด็กชายพัชรพล  แผนไพสน
3. เด็กชายยาซีน  เครือวัลย์
 
1. นางสาวสุขพูล  กัลยา
2. นางสาววิไลพรรณ   นิลฉาย
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงพรรณา  โมง
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  นิมิตรหมื่นไวย์
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  นิมิตรหมื่นไวย์
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สีสองเมือง
 
1. นางสาวเอื้อมดาว  โมกขันธ์
2. นางสาววิไลพรรณ   นิลฉาย