สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียนศิริ
 
1. นางสุรี  เปียสกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายปกรลัมณ์  คำสุวรรณ์
 
1. นางสุรี  เปียสกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.98 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชลันธร  ประมงมุข
2. เด็กชายเฉลิมชัย  พรหมจู
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 35.2 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายวรินทร  สุภาพ
2. เด็กชายเล็ก  ทิด
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายธนพล  บุตรดีโสดา
2. เด็กชายอดิสร  สาริการ
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายศวัสกร  ดงสิงห์
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันทา
 
1. นางสาวเอื้อมดาว  โมกขันธ์
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 47.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุวรรณศา  ตรีแสงศรี
2. เด็กชายเอกลักษณ์  กลั่นเขียว
 
1. นางสุรี  เปียสกุล