สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขจิตร
 
1. นางเชิดฉาย  สวัสดิภาพ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนครีญา  โมกขันธ์
2. เด็กชายวิเชษฐ์  คีรี
3. เด็กชายศุภกรณ์  วาววงษ์
 
1. นางสุรี  เปียสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียนศิริ
 
1. นางสุรี  เปียสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายปกรลัมณ์  คำสุวรรณ์
 
1. นางสุรี  เปียสกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายกึ้ม  เลือน
2. เด็กหญิงณิชกานต์  โมกขันธ์
3. เด็กชายวรภัทร  ขอเยือกกลาง
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายจักรภัทร  วันสันเทียะ
2. เด็กชายอนุชา  จำปาคง
3. เด็กชายอมรเทพ  บัวยิ้ม
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.98 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชลันธร  ประมงมุข
2. เด็กชายเฉลิมชัย  พรหมจู
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 35.2 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายวรินทร  สุภาพ
2. เด็กชายเล็ก  ทิด
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายธนพล  บุตรดีโสดา
2. เด็กชายอดิสร  สาริการ
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรรริษา  ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ระวังกลาง
3. เด็กหญิงวรรณษา  คำสุวรรณ์
4. เด็กชายศุภากร  ชัยธีราศักดิ์
5. เด็กหญิงสุชานันท์  เรืองหิรัญ
 
1. นางดารณี  ทัพจันทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดวงวรรณะ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เกษร
3. เด็กหญิงปภัสรา  พืชพันธุ์
4. เด็กชายพงศกร  มีหา
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีนวล
 
1. นางดารณี  ทัพจันทร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  นิมิตรหมื่นไวย์
2. เด็กชายปาณวิน  ชื่นใจฉ่ำ
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีแสงเพ็ญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงริศิณี  สาริการ
2. เด็กชายลิน  ทิด
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีแสงเพ็ญ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 40 1. เด็กชายเดชาวัต  แสงศรีจันทร์
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิศ  ศรีนวล
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนันตญา  ขุมคำ
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒินันท์  ทันทอง
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภราดร  ภู่เปี่ยม
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุดที่รัก  เนตรสันเทียะ
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒินันท์  ทันทอง
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุดที่รัก  เนตรสันเทียะ
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒินันท์  ทันทอง
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดที่รัก  เนตรสันเทียะ
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ
 
24 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายศวัสกร  ดงสิงห์
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันทา
 
1. นางสาวเอื้อมดาว  โมกขันธ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงทิพเนตร  พ่อเสือ
2. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีภาย
 
1. นางสาวเอื้อมดาว  โมกขันธ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนพล  บุตรดีโสดา
2. เด็กชายพูลธรัตน์  สิทธิพล
3. เด็กชายอดิสร  สาริการ
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พิงสันเทียะ
2. เด็กชายศรยุทธ  ด่อนจันทร์
3. เด็กหญิงสินิทรา  โพธิวงษ์
 
1. นางยุพาพรรณ  เยาวพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  เขียวแก้ว
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงปวีณา  บัวหอม
2. เด็กชายพัชรพล  แผนไพสน
3. เด็กชายยาซีน  เครือวัลย์
 
1. นางสาวสุขพูล  กัลยา
2. นางสาววิไลพรรณ   นิลฉาย
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงพรรณา  โมง
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  นิมิตรหมื่นไวย์
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  นิมิตรหมื่นไวย์
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สีสองเมือง
 
1. นางสาวเอื้อมดาว  โมกขันธ์
2. นางสาววิไลพรรณ   นิลฉาย
 
30 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันนิมิตร
 
1. นางสาววิไลพรรณ   นิลฉาย
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิตพล  จิตรีโภชน์
 
1. นางเชิดฉาย  สวัสดิภาพ
 
32 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 47.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุวรรณศา  ตรีแสงศรี
2. เด็กชายเอกลักษณ์  กลั่นเขียว
 
1. นางสุรี  เปียสกุล
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงโสภา  อยู่รวม
 
1. นางสาวเอื้อมดาว  โมกขันธ์
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภราดร  ภู่เปี่ยม
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ