สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดำรงชัย  พิมเสน
2. เด็กชายธนกร  ธรรมวิเศษ
3. เด็กชายนันทพันธ์  บุญวานิตย์
4. เด็กชายพรเทพ  สมัครพันธ์
5. เด็กชายสมพงษ์  หินซ้อน
6. เด็กชายโสภณ  หินซ้อน
 
1. นายธนภูมิ  เที่ยงพุก
2. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  พลดอน
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงกิติยา  ลือกิจนา
 
1. นางแพรวพรรณ  อินทนิจ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  จุลปะ
 
1. นางแพรวพรรณ  อินทนิจ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดาวเหนือ  แก้วแซ
2. เด็กหญิงอรุณโรจน์  กลางเนตร
 
1. นางแพรวพรรณ  อินทนิจ
2. นางอำไพพัชร์  พนมพร