สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายธนนันท์  โพธิ์ถาวร
 
1. นางสาวบุญญะรักษ์  คำนวนชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพงษ์  วงค์จันทร์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์ก่ำ
3. เด็กหญิงปวีณา  โสดา
 
1. นางสาวนิตยา  พานจันทร์
2. นางอำไพพัชร์  พนมพร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กำพรม
2. เด็กชายวิทวัส  ศาลาแดง
 
1. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิณ  พลดอน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ลือกิจนา
 
1. นายธนพงษ์  อินทนิจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญา  บุตรดี
2. เด็กหญิงจันทวรรณ  ลุ่มร้อย
 
1. นางพิมล  แสวงศิริผล
2. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ