สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงเกษร  วงค์จันทร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ภิรมราช
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  บุญนาค
 
1. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนันทพร  ผิวเหลือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  พลดอน
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  หินซ้อน
2. เด็กชายอานนท์  รีเรืองชัย
 
1. นางพิมล  แสวงศิริผล
2. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ