สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสุรเดช  รอดเผือก
 
1. นางสาวบุญญะรักษ์  คำนวนชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คำภาระ
2. เด็กชายรถเสน  กำพรม
 
1. นางสาวบุญญะรักษ์  คำนวนชัย
2. นางอำไพพัชร์  พนมพร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงศุภกานต์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ภิรมราช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือกิจนา
 
1. นางสาวบุญญะรักษ์  คำนวนชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชนายุทธ  พึ่งบัว
 
1. นางสาวบุญญะรักษ์  คำนวนชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงษ์อยู่
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
2. นางอำไพพัชร์  พนมพร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัลยานี  คุ้มแส
2. เด็กหญิงจิตตรามาศ  เหลาแป๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  พลดอน
2. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ