สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินซ้อน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสุรเดช  รอดเผือก
 
1. นางสาวบุญญะรักษ์  คำนวนชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงเกษร  วงค์จันทร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ภิรมราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายธนนันท์  โพธิ์ถาวร
 
1. นางสาวบุญญะรักษ์  คำนวนชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คำภาระ
2. เด็กชายรถเสน  กำพรม
 
1. นางสาวบุญญะรักษ์  คำนวนชัย
2. นางอำไพพัชร์  พนมพร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงศุภกานต์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ภิรมราช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือกิจนา
 
1. นางสาวบุญญะรักษ์  คำนวนชัย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชนายุทธ  พึ่งบัว
 
1. นางสาวบุญญะรักษ์  คำนวนชัย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพงษ์  วงค์จันทร์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์ก่ำ
3. เด็กหญิงปวีณา  โสดา
 
1. นางสาวนิตยา  พานจันทร์
2. นางอำไพพัชร์  พนมพร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงษ์อยู่
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
2. นางอำไพพัชร์  พนมพร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กำพรม
2. เด็กชายวิทวัส  ศาลาแดง
 
1. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิณ  พลดอน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจักรกฤษ์  จุลปะ
 
1. นายธนพงษ์  อินทนิจ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ลือกิจนา
 
1. นายธนพงษ์  อินทนิจ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอุไรรัตน์  บุญนาค
 
1. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนันทพร  ผิวเหลือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  พลดอน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัลยานี  คุ้มแส
2. เด็กหญิงจิตตรามาศ  เหลาแป๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  พลดอน
2. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดำรงชัย  พิมเสน
2. เด็กชายธนกร  ธรรมวิเศษ
3. เด็กชายนันทพันธ์  บุญวานิตย์
4. เด็กชายพรเทพ  สมัครพันธ์
5. เด็กชายสมพงษ์  หินซ้อน
6. เด็กชายโสภณ  หินซ้อน
 
1. นายธนภูมิ  เที่ยงพุก
2. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  พลดอน
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญา  บุตรดี
2. เด็กหญิงจันทวรรณ  ลุ่มร้อย
 
1. นางพิมล  แสวงศิริผล
2. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  หินซ้อน
2. เด็กชายอานนท์  รีเรืองชัย
 
1. นางพิมล  แสวงศิริผล
2. นายมานิตย์  สุขประเสริฐ
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงกิติยา  ลือกิจนา
 
1. นางแพรวพรรณ  อินทนิจ
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรุณธิดา  เบ้าทอง
 
1. นางแพรวพรรณ  อินทนิจ
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  จุลปะ
 
1. นางแพรวพรรณ  อินทนิจ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยดา  ต่วนกระโทก
 
1. นางแพรวพรรณ  อินทนิจ
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดาวเหนือ  แก้วแซ
2. เด็กหญิงอรุณโรจน์  กลางเนตร
 
1. นางแพรวพรรณ  อินทนิจ
2. นางอำไพพัชร์  พนมพร