สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกวิดา  พลชาลี
2. เด็กหญิงสรัลพร  อ่ำสม
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
2. นางสาวสุธินี  จานทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.33 ทองแดง 13 1. เด็กชายวายุวัฒน์  รักษาไวย
2. เด็กชายอธิบดี  ศิริกุล
 
1. นายฐเดช  รวบรวม
2. นายสมนึก  อภิญญากุล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงนงค์นุช  คำมี
2. เด็กหญิงนันทิชา  โตเทียม
 
1. นางนุศรา   ชูวงษ์
2. นางสาวรัมภา  ตั้งสุวรรณ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดาวประกาย  เจริญรูป
 
1. นายทวีศักดิ์   ภวนานันท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธงชัย  โตเทียม
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สืบจุ้ย
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนัธมนต์  ทองคำ
 
1. นางสาวทักษิณากาญจ์  ดอนทิพย์ไพร
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายจักรินทร์  เหมือนศรี
2. เด็กชายเจษฎา  นุบาล
 
1. นางสาวสุธินี  จานทอง
2. นายทวีศักดิ์  ภวนานันท์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายธงชัย  โตเทียม
2. เด็กชายธนากร  ธงสินชัย
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชื่นรส
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
2. นางสาวทักษิณากาญจ์  ดอนทิพย์ไพร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกริจกร  นิตย์เจริญ
2. เด็กหญิงจันทร์แก้ว  พวนดี
3. เด็กหญิงนัธมนต์  ทองคำ
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
2. นางทักษิณากาญจ์  ดอนทิพย์ไพร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปิดตานัง
2. เด็กหญิงดาวประกาย  เจริญรูป
3. เด็กหญิงนลวรรณ  พรมที
4. เด็กหญิงนิรมล  พ่วงเพชร
5. เด็กหญิงปนัดดา  ภูคำวงษ์
6. เด็กหญิงพัชราภา  แวงโสม
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
2. นางสาวสุธีนี   จานทอง
3. นางสาวสุจิกา  เนื่องจำนงค์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศุภวัฒน์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายสิทธิชัย  คงสุขโข
3. เด็กชายสิทธิพร  คงสุขโข
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
2. นางสาวสุธินี  จานทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  สอนปากพิง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ภูคำวงษ์
3. เด็กหญิงสรัลพร  อ่ำสม
 
1. นางมณัสติกาญ  คิดควร
2. นางสาวสุธินี  จานทอง