สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงปัญญา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายจุฬาวิทย์  เจริญสุข
 
1. นางกนิษฐา  รัตนพันธุ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เรืองเดช
 
1. นางสาวธนิษฐา  อัตวัน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิชา  พลอยงาม
 
1. MissNezel Auman  Quinatadcan
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วิจิตรคุณวัฒน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฉัตรพันธารัตน์
 
1. MissIrene   J.Pejeda
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญมี
 
1. นางวิไล  หาญกาย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรศิริ  ไข่แก้ว
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันเตื่อย