สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงปัญญา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติยา  พวงมณี
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ไทยปราณี
 
1. นางกนิษฐา  รัตนพันธุ์
2. นางพูนศรี  เพ็งศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงรื่นเริง
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กชายพลาธิป  มีบุปผา
 
1. นางสมใจ  กำเนิดสิงห์
2. นางสาวชนนิกานต์  พุทธาผาย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงญาณิศา  คำชัย
 
1. นางสาวจินตนา  สมจินดา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.98 เงิน 21 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เขียวงาม
 
1. นายณัฐปภัสร์  ประสานสุขถาวร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรชกุล  แย้มพลอย
 
1. นางปิยะมาศ  ภิรมย์รื่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงโชติมณี  นวมเอี่ยม
 
1. นางสาวธนิษฐา  อัตวัน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภพ  เยาวรัตน์
2. เด็กหญิงโสภิดา  ทองรอด
 
1. นางสาวพรพรรณ  เรืองเดช
2. นางสาวสุภาภรณ์  วิจิตรคุณวัฒน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 16 1. เด็กชายคังยู  คิม
2. เด็กชายณัฐพล  พรมมาลัย
3. เด็กชายปณชัย  พิพัฒน์ชลธี
4. เด็กชายภัทรพล  รัตนพงษ์
5. เด็กชายอดิเทพ  โชติอ่อน
6. เด็กชายอัมรินทร์  สาหร่าย
 
1. นายจรัญ  แก้วไทย
2. นายณัฐปภัสร์  ประสานสุขถาวร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายกีรภัทร  หลับรัมย์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  เกตุวร
3. เด็กชายธรรมรักษ์  สรสวัสดิ์
4. เด็กชายปรเมนทร์  บุตรดา
5. เด็กชายภูรินทร์  อินทร์ชัย
6. เด็กชายอัถพล  อัถมี
 
1. นายณัฐปภัสร์  ประสานสุขถาวร
2. นายจรัญ  แก้วไทย
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงลักษณ์นารา  สุดใจ
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  งามทวี
 
1. นายนัฐพล  ศรีหามงคล
2. นางสาวธนิษฐา  อัตวัน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทรชลิต
2. เด็กหญิงนวรัตน์  หมีนาค
3. เด็กหญิงศุภสุตา  มหิธิธรรมธร
 
1. นางสุนิสา  กนกแสง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภู่อ่อน