สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงปัญญา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรายุ  อินทร์สี
 
1. นางสาวธนิษฐา  อัตวัน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกรภัทร์  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงจันจิราทอง  รื่นสนธิ์
3. เด็กหญิงภคพร  ทรัพย์โมค
 
1. นางสุนิสา  กนกแสง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภู่อ่อน