สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงปัญญา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิตติธัช  มีภู่
 
1. นางสาวสมสินธุ์  สิทธิประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายกฤติภูมิ  เกียรติวิวัฒนกูล
 
1. นางสาวนัยนา  จั่นเพ็ชร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 30.95 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายปฐมทรรศน์  ปิดทอง
2. เด็กชายภูริณัฐ  บุญมหาผล
 
1. นางสมใจ  กำเนิดสิงห์
2. นางสาวชนนิกานต์  พุทธาผาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายปฐมพล  บุญเลิศ
2. เด็กชายมัชฌิมา  จิตรวัฒนะ
 
1. นางสมใจ  กำเนิดสิงห์
2. นางสาวชนนิกานต์  พุทธาผาย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนภัทร  กุศลส่ง
2. เด็กชายศุภรพงศ์  สุขประสงค์
 
1. นางสมใจ  กำเนิดสิงห์
2. นางสาวชนนิกานต์  พุทธาผาย