สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงปัญญา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายจุฬาวิทย์  เจริญสุข
 
1. นางกนิษฐา  รัตนพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติยา  พวงมณี
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ไทยปราณี
 
1. นางกนิษฐา  รัตนพันธุ์
2. นางพูนศรี  เพ็งศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิตติธัช  มีภู่
 
1. นางสาวสมสินธุ์  สิทธิประเสริฐ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายกฤติภูมิ  เกียรติวิวัฒนกูล
 
1. นางสาวนัยนา  จั่นเพ็ชร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงรื่นเริง
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กชายพลาธิป  มีบุปผา
 
1. นางสมใจ  กำเนิดสิงห์
2. นางสาวชนนิกานต์  พุทธาผาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 30.95 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายปฐมทรรศน์  ปิดทอง
2. เด็กชายภูริณัฐ  บุญมหาผล
 
1. นางสมใจ  กำเนิดสิงห์
2. นางสาวชนนิกานต์  พุทธาผาย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายปฐมพล  บุญเลิศ
2. เด็กชายมัชฌิมา  จิตรวัฒนะ
 
1. นางสมใจ  กำเนิดสิงห์
2. นางสาวชนนิกานต์  พุทธาผาย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนภัทร  กุศลส่ง
2. เด็กชายศุภรพงศ์  สุขประสงค์
 
1. นางสมใจ  กำเนิดสิงห์
2. นางสาวชนนิกานต์  พุทธาผาย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงญาณิศา  คำชัย
 
1. นางสาวจินตนา  สมจินดา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.98 เงิน 21 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เขียวงาม
 
1. นายณัฐปภัสร์  ประสานสุขถาวร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรชกุล  แย้มพลอย
 
1. นางปิยะมาศ  ภิรมย์รื่น
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรายุ  อินทร์สี
 
1. นางสาวธนิษฐา  อัตวัน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงโชติมณี  นวมเอี่ยม
 
1. นางสาวธนิษฐา  อัตวัน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เรืองเดช
 
1. นางสาวธนิษฐา  อัตวัน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิชา  พลอยงาม
 
1. MissNezel Auman  Quinatadcan
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วิจิตรคุณวัฒน์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฉัตรพันธารัตน์
 
1. MissIrene   J.Pejeda
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุญมี
 
1. นางวิไล  หาญกาย
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรศิริ  ไข่แก้ว
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันเตื่อย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภพ  เยาวรัตน์
2. เด็กหญิงโสภิดา  ทองรอด
 
1. นางสาวพรพรรณ  เรืองเดช
2. นางสาวสุภาภรณ์  วิจิตรคุณวัฒน์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 16 1. เด็กชายคังยู  คิม
2. เด็กชายณัฐพล  พรมมาลัย
3. เด็กชายปณชัย  พิพัฒน์ชลธี
4. เด็กชายภัทรพล  รัตนพงษ์
5. เด็กชายอดิเทพ  โชติอ่อน
6. เด็กชายอัมรินทร์  สาหร่าย
 
1. นายจรัญ  แก้วไทย
2. นายณัฐปภัสร์  ประสานสุขถาวร
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายกีรภัทร  หลับรัมย์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  เกตุวร
3. เด็กชายธรรมรักษ์  สรสวัสดิ์
4. เด็กชายปรเมนทร์  บุตรดา
5. เด็กชายภูรินทร์  อินทร์ชัย
6. เด็กชายอัถพล  อัถมี
 
1. นายณัฐปภัสร์  ประสานสุขถาวร
2. นายจรัญ  แก้วไทย
 
23 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงลักษณ์นารา  สุดใจ
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  งามทวี
 
1. นายนัฐพล  ศรีหามงคล
2. นางสาวธนิษฐา  อัตวัน
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกรภัทร์  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงจันจิราทอง  รื่นสนธิ์
3. เด็กหญิงภคพร  ทรัพย์โมค
 
1. นางสุนิสา  กนกแสง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภู่อ่อน
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุขไพศาล
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ชาญสิกขกร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมฆขลา
 
1. นางสุนิสา  กนกแสง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภู่อ่อน
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทรชลิต
2. เด็กหญิงนวรัตน์  หมีนาค
3. เด็กหญิงศุภสุตา  มหิธิธรรมธร
 
1. นางสุนิสา  กนกแสง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภู่อ่อน