สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ไถเงิน
3. เด็กหญิงพรรณปพร  อางอน
 
1. นายบุญญาพงษ์   ดวงมาลย์
2. นางสาวนิภารัตน์  ศรียางนอก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลภัทร  เปิ่นสูงเนิน
2. เด็กหญิงชมพูนุช   ช่องศิริ
3. เด็กหญิงธัญญภรณ์    โพธิ์คำ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เทพไกร
5. เด็กหญิงอมรรัตน์   ยิ้มแขฉาย
 
1. นางสาววิชุดา  รัตนะ
2. นางปุณยวีร์  สุขตระกูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง วิภาดา  คำภาน้อย
 
1. นางสาวสโรชา  เริ่มสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.32 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทธิโส
 
1. นางสาวสุธาศิณี  หมั่นการนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อ่อนศรี
2. เด็กชายพชรพล   ดนตรี
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานแย้ม
2. นางสาวมาลัยพร  ศรีลาสา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมใหม่
2. เด็กหญิงฐิติยา   โปสูงเนิน
3. เด็กหญิงนนธพร   ยั่งยืน
4. เด็กหญิงปริศนา  เข่งพิมล
5. เด็กหญิงปวีณา   สุวรรณธนรัชต์
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ   แก้วมะ
7. เด็กหญิงมัทนา  ตรีมุข
8. เด็กหญิงลลิตา   ดารามาตย์
9. เด็กหญิงวันวิสา   โพธานะ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางอารีย์  อดใจ
2. นางเสาวลักษณ์  ศิริมา
3. นางสายสวาท  เมืองขวา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงหัทยา  แก้วมณี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  กองคำฟู
 
1. นางสาวสุนันธินี  สมสุวรรณ์
2. นายกฤตภัค   สำรวยใจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกสรา   ศรีดาธรรม
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงษ์จิ
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรกร  แตงกระโทก
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชาย นิติพัฒน์   พุกเภา
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยากร   ไกรศาสตร์
2. เด็กหญิงเบญจพร  สบบง
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
2. นายถวิล  ผาโพธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธรรญชนก   พรมจันทร์
2. เด็กหญิงปัญญศิลป์   เกตุสนอง
 
1. นายถวิล  ผาโพธิ์
2. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐนนท์   ยังผ่อง
2. เด็กชายธนภัทร  บุศดี
3. เด็กชายธนภัทร์   สุทธิโส
 
1. นายถวิล  ผาโพธิ์
2. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงเนตรชนก  เนาว์ชัย
 
1. นางสาวสุธารัตน์  วรชาติ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  จิตรีวรรณ
 
1. MissAnnalyn  C.Lumbania
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิษณามดี  คาร์ลเดอรอน
 
1. นางสาวตะวัน  อิ่มประสงค์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชาย เมธาสิทธิ์   พูลเกิด
 
1. นางสาวสลิลทิพ  ใจแสน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   บุญชาลี
 
1. MissGrace    Tabeta
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโชติพัฒน์  พรหมน้อย
 
1. นางสาวรัตนา  รัตนวงษ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญจพล  มานะกิจจงกล
2. เด็กชายอชิตพล  พุทธบาล
 
1. MissLeticia   Maur
2. MissImee    Abenoja
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวัลย์  บวรภัคพิบูลย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ  โพธิพล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กิริรัมย์
2. นางสาวปวีณา  เลิศสมพร
 
23 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวกมล  เรืองสิทธิชัย
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ธยาธรรม
 
1. นางสาวศุภวรรณ  บุตรโคตร
2. นางจริยา  ปานสมสวย
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาพร  มโนธรรม
 
1. นางสาวฐิติพร  สุทธิจินตนา
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงชาลิสา  มาทะ
2. เด็กชายภูวิศ  บุญแจ้ง
3. เด็กหญิงอุษณิษา  เรไร
 
1. นางสาวฉันถนา  ลาอ่อน
2. นางสาวชุดาภา  ศรอินทร์
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญขวัญ
2. เด็กหญิงประภัสนันท์  เดชเจริญ
3. เด็กหญิงอธิชา  ศรีคัดเค้า
 
1. นางสาวพวงเงิน  ราชบุรี
2. นางรุ่งอรุณ  สวนสอง