สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงมณิภา   เตโช
 
1. นางนงลักษณ์  พิมพ์ปราโมทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงสิรินยา  สระบุรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริมา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   กระตุดเงิน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ระวังศร
3. เด็กหญิงอริสา   ชมพูพื้น
 
1. นางสายฝน  หาขุนทด
2. นางสาวแอนนา  ใจเร็ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกร  ดาราวรรณรัตน์
2. เด็กชายธฤต  แป้นสุวรรณ
3. เด็กหญิงวลิศรา  ยิ่งกว่าชาติ
 
1. นางสาวสุพิส  วรรณราช
2. นางสาววิไลวรรณ  ประกิ่ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จันพางาม
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   สุขชื่น
3. เด็กหญิงนิกัญญา  วงษ์สายันต์
4. เด็กหญิงพิมพ์ศิรี  หนูพงษ์
5. เด็กหญิงศริญญา   มูลศรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  โสมลี
2. นางสาวพัณณิตา  กางนอก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศธร  ถาวรเจริญ
2. เด็กชายศุภกฤต  การบรรจง
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานแย้ม
2. นางสาวมาลัยพร  ศรีลาสา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายสมิธ  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุธารัตน์  วรชาติ
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงขวัญกมล  โสดานิล
2. เด็กหญิงชลกร   สวัสดิ์ลาน
 
1. นางสาววนิดา  คำพรานลาน
2. นางสาวจิรัชฎา   ชูวงศ์