สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชนิดา   สุขเกษม
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอัญชิสา   ขมิ้นเครือ
 
1. นางนงลักษณ์  พิมพ์ปราโมทย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 1. เด็กชายภูริเดช   ลิมาตร
 
1. นางนงลักษณ์  พิมพ์ปราโมทย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุพวิชญ์  พูลเกิด
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  สร้อยสนธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิศร   บุญถาวร
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  สร้อยสนธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิง ชนัชพร  ว้าวสำโรง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  รักษาศิล
3. เด็กชายเสกฐวุฒิ   แสนเดช
 
1. นางสาวชลธิชา  เกรียบกลาง
2. นางสาวรัตนาพร  สร้อยชมภู
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 33 1. เด็กชาย สิรภัทร   สายสารี
2. เด็กชายปฐมฤกษ์  เรืองภักดี
3. เด็กชายวรภพ  เฟื่องหัตถกิจ
 
1. นายถวิล  ผาโพธิ์
2. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง