สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงมณิภา   เตโช
 
1. นางนงลักษณ์  พิมพ์ปราโมทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงสิรินยา  สระบุรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชนิดา   สุขเกษม
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอัญชิสา   ขมิ้นเครือ
 
1. นางนงลักษณ์  พิมพ์ปราโมทย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 1. เด็กชายภูริเดช   ลิมาตร
 
1. นางนงลักษณ์  พิมพ์ปราโมทย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุพวิชญ์  พูลเกิด
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  สร้อยสนธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิศร   บุญถาวร
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  สร้อยสนธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  จันทร์สุข
2. เด็กชายธนพนธ์  ม่วงมะเริง
3. เด็กหญิงลักษณาพร  พรมจันทร์
 
1. นางสายฝน   หาขุนทด
2. นางสาวแอนนา   ใจเร็ว
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   กระตุดเงิน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ระวังศร
3. เด็กหญิงอริสา   ชมพูพื้น
 
1. นางสายฝน  หาขุนทด
2. นางสาวแอนนา  ใจเร็ว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายก่อพงศ์   ทวีผล
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  สร้อยสนธิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกษิดิศ   ปะกินัง
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  สร้อยสนธิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิง ชนัชพร  ว้าวสำโรง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  รักษาศิล
3. เด็กชายเสกฐวุฒิ   แสนเดช
 
1. นางสาวชลธิชา  เกรียบกลาง
2. นางสาวรัตนาพร  สร้อยชมภู
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกร  ดาราวรรณรัตน์
2. เด็กชายธฤต  แป้นสุวรรณ
3. เด็กหญิงวลิศรา  ยิ่งกว่าชาติ
 
1. นางสาวสุพิส  วรรณราช
2. นางสาววิไลวรรณ  ประกิ่ง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ไถเงิน
3. เด็กหญิงพรรณปพร  อางอน
 
1. นายบุญญาพงษ์   ดวงมาลย์
2. นางสาวนิภารัตน์  ศรียางนอก
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จันพางาม
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   สุขชื่น
3. เด็กหญิงนิกัญญา  วงษ์สายันต์
4. เด็กหญิงพิมพ์ศิรี  หนูพงษ์
5. เด็กหญิงศริญญา   มูลศรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  โสมลี
2. นางสาวพัณณิตา  กางนอก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลภัทร  เปิ่นสูงเนิน
2. เด็กหญิงชมพูนุช   ช่องศิริ
3. เด็กหญิงธัญญภรณ์    โพธิ์คำ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เทพไกร
5. เด็กหญิงอมรรัตน์   ยิ้มแขฉาย
 
1. นางสาววิชุดา  รัตนะ
2. นางปุณยวีร์  สุขตระกูล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง วิภาดา  คำภาน้อย
 
1. นางสาวสโรชา  เริ่มสุข
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.32 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทธิโส
 
1. นางสาวสุธาศิณี  หมั่นการนา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อ่อนศรี
2. เด็กชายพชรพล   ดนตรี
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานแย้ม
2. นางสาวมาลัยพร  ศรีลาสา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศธร  ถาวรเจริญ
2. เด็กชายศุภกฤต  การบรรจง
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  บานแย้ม
2. นางสาวมาลัยพร  ศรีลาสา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมใหม่
2. เด็กหญิงฐิติยา   โปสูงเนิน
3. เด็กหญิงนนธพร   ยั่งยืน
4. เด็กหญิงปริศนา  เข่งพิมล
5. เด็กหญิงปวีณา   สุวรรณธนรัชต์
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ   แก้วมะ
7. เด็กหญิงมัทนา  ตรีมุข
8. เด็กหญิงลลิตา   ดารามาตย์
9. เด็กหญิงวันวิสา   โพธานะ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางอารีย์  อดใจ
2. นางเสาวลักษณ์  ศิริมา
3. นางสายสวาท  เมืองขวา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงหัทยา  แก้วมณี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  กองคำฟู
 
1. นางสาวสุนันธินี  สมสุวรรณ์
2. นายกฤตภัค   สำรวยใจ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกสรา   ศรีดาธรรม
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงษ์จิ
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรกร  แตงกระโทก
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชาย นิติพัฒน์   พุกเภา
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยากร   ไกรศาสตร์
2. เด็กหญิงเบญจพร  สบบง
 
1. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
2. นายถวิล  ผาโพธิ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธรรญชนก   พรมจันทร์
2. เด็กหญิงปัญญศิลป์   เกตุสนอง
 
1. นายถวิล  ผาโพธิ์
2. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 33 1. เด็กชาย สิรภัทร   สายสารี
2. เด็กชายปฐมฤกษ์  เรืองภักดี
3. เด็กชายวรภพ  เฟื่องหัตถกิจ
 
1. นายถวิล  ผาโพธิ์
2. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐนนท์   ยังผ่อง
2. เด็กชายธนภัทร  บุศดี
3. เด็กชายธนภัทร์   สุทธิโส
 
1. นายถวิล  ผาโพธิ์
2. นางสาวธนิตตา  ร้อยกรอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายสมิธ  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุธารัตน์  วรชาติ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงเนตรชนก  เนาว์ชัย
 
1. นางสาวสุธารัตน์  วรชาติ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  จิตรีวรรณ
 
1. MissAnnalyn  C.Lumbania
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิษณามดี  คาร์ลเดอรอน
 
1. นางสาวตะวัน  อิ่มประสงค์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชาย เมธาสิทธิ์   พูลเกิด
 
1. นางสาวสลิลทิพ  ใจแสน
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   บุญชาลี
 
1. MissGrace    Tabeta
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโชติพัฒน์  พรหมน้อย
 
1. นางสาวรัตนา  รัตนวงษ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญจพล  มานะกิจจงกล
2. เด็กชายอชิตพล  พุทธบาล
 
1. MissLeticia   Maur
2. MissImee    Abenoja
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวัลย์  บวรภัคพิบูลย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ  โพธิพล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กิริรัมย์
2. นางสาวปวีณา  เลิศสมพร
 
40 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงขวัญกมล  โสดานิล
2. เด็กหญิงชลกร   สวัสดิ์ลาน
 
1. นางสาววนิดา  คำพรานลาน
2. นางสาวจิรัชฎา   ชูวงศ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวกมล  เรืองสิทธิชัย
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ธยาธรรม
 
1. นางสาวศุภวรรณ  บุตรโคตร
2. นางจริยา  ปานสมสวย
 
42 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาพร  มโนธรรม
 
1. นางสาวฐิติพร  สุทธิจินตนา
 
43 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงชาลิสา  มาทะ
2. เด็กชายภูวิศ  บุญแจ้ง
3. เด็กหญิงอุษณิษา  เรไร
 
1. นางสาวฉันถนา  ลาอ่อน
2. นางสาวชุดาภา  ศรอินทร์
 
44 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญขวัญ
2. เด็กหญิงประภัสนันท์  เดชเจริญ
3. เด็กหญิงอธิชา  ศรีคัดเค้า
 
1. นางสาวพวงเงิน  ราชบุรี
2. นางรุ่งอรุณ  สวนสอง