สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬาพรรณ  สังข์จะโปะ
2. เด็กหญิงวริศรา  ครุฑปรอย
3. เด็กหญิงศศินา  ศรีตะรัตน์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ต้นบุญ
5. เด็กหญิงอธิติยาภรณ์  แสงอธิคม
 
1. นางนันทิพา  มนต์นิมิตร
2. นางภัทราวดี  บริบูรณ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนาว์ชัย
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปานรุ่ง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิกรพันธุ์
4. เด็กหญิงฉันท์ชนิด  แหยมสาสุข
5. เด็กหญิงชุตินันท์  เพ็ชรคง
6. เด็กหญิงณัฐชยา  ขันทอง
7. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  จินดา
8. เด็กชายนรเทพ  รุ่งโรจน์
9. เด็กหญิงพิรดา  ศรีเขื่อนแก้ว
10. เด็กหญิงมีนารินทร์  ชะเอมเทศ
11. เด็กหญิงวชิรญาณ  สร้อยระย้า
12. เด็กชายวศิน  ผึ้งลาน
13. เด็กหญิงศิริวราภรณ์  แตงนารา
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริฟอง
15. เด็กหญิงอภิชยา  ขันตี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รอดณรงค์
2. นางสาวธิดารัตน์  แสนทิพย์
3. นางกันยารัตน์  รอดณรงค์
4. นางเพ็ญพรรณ  มาอินทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนหาญ
2. เด็กชายวีรภัทร  จำปี
3. เด็กหญิงโสภิตา  เพ็งปอพาน
 
1. นางกันยารัตน์  รอดณรงค์
2. นางศรีวิลัย  ทำนุ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชชนาวรรณ  ผาใต้
2. เด็กชายภูตะวัน  สำเนียงเอก
3. เด็กหญิงรัตติภรณ์  นบพะแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์ธิดา  ชุมแสง
2. นางสุภมร  รื่นน้อย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิรัช  ยะสูงเนิน
 
1. นายดุลยภพ  เสียงแจ่ม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงญันนะห์  พาลี
 
1. นางกาญจนา  มิลินทจินดา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  โครตราช
2. เด็กชายนวพล  สาลีเปะ
3. เด็กชายนิติภูมิ  ขาวงาม
4. เด็กชายวิชชากร  แสงสน
5. เด็กหญิงอทิตยา  อ้นจันทร์
6. เด็กชายเนติพงษ์  บ่อจันทึก
 
1. นางสาวดาว  เกิดพิมาย
2. นางทัสพร  ร่วมบุตร
3. นายสมพร  รุ่งราตรี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  รูปชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรโสภา  บาซอรี
3. เด็กหญิงอรอารีย์  สรสำอางค์ศรี
 
1. นางลำดวน  พึ่งปาน
2. นางทัสพร  ร่วมบุตร