สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงภูัทรวดี  เดชสิงห์
 
1. นายศักดิืชาย  ตรีรัตนกุลพร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษดากร  หมั่นมา
2. เด็กหญิงจิรดา  บางโท
 
1. นางนันทิพา  มนต์นิมิตร
2. นางสมพร  ร่งราตรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงชฎาทิพ  พัสดุ
2. เด็กหญิงณนพวรรณ  บัวล้อมใบ
 
1. นายบรรชู  แสนทิพย์
2. นางสาวดาว  เกิดพิมาย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิริบุรี
 
1. นายดุลยภพ  เสียงแจ่ม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ปักการะนัง
2. เด็กชายธนกฤต  เสมียนรัมย์
3. เด็กชายธนภัทร  สุภาพรูป
4. เด็กชายพัชรพันธ์  มนธะนันท์
5. เด็กชายศิรสิทธิ์  แสนปรุ
6. เด็กชายไฟซ้อล  พาลี
 
1. นายศักดิ์ชาย  ตรีรัตนกุลพร
2. นางวรรณภา  วงศ์สนิท
3. นางสาวชมพูนุท  อุบลหอม