สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขันตินุกูลธานนท์
 
1. นางวรรณภา  วงศ์สนิท
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.33 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธนิดา  ตรีรัตนกุลพร
2. เด็กหญิงปวีณา  วิเศษชัย
3. เด็กหญิงพิชาพร  โพธิพฤกษ์
 
1. นางสาวศรานี  ศิริกิจ
2. นางสาวชมพูนุท  อุบลหอม
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงปราณิสา  สกุลแท้
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  อดีตโต
3. เด็กหญิงอุรัสยา  เทศกูล
 
1. นางสาวศศิประภา  ชื่นใจ
2. นางสมทรง  แสงจันทร์