สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนัชพร   พุ่มศิริ
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ครึ้มค้างพลู
 
1. นายศักดิ์ชาย  ตรีรัตนกุลพร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายกฤษกร  อินอำไพ
2. เด็กหญิงพิชญ์ญาฏา  ฉิมพสุทธิ์
 
1. นางนันทิพา  มนต์นิมิตร
2. นางสมพร  ร่งราตรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
 
1. นางเฉลิมพร  เสียงแจ่ม
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญท้าว
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สุนทรรัตน์
 
1. นางสุชาดา  เหงี่ยมดอน
2. นางสาวชมพูนุท  อุบลหอม