สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกาญจนา   แพรสี
 
1. นายปณธรรศ  สุวรรณคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงวินัฐชา  อุดมสันติ์
 
1. นางทัศนีย์  รักษาทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอรกานต์  แซ่โค้ว
 
1. นายปณธรรศ  สุวรรณคร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  แช่มพุทรา
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  แผงศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนินาถ  แพลอย
 
1. นางสาววรรณา  แช่มพุทรา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาววรรณา  แช่มพุทรา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายอภิพีรพัฒน์  มะลิเงิน
 
1. นางนงค์นุช  โพธิ์สิงห์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายปรินทร์  จอมนารี
 
1. นางสาววรรณา  แช่มพุทรา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปราณี  ทับเนียม
2. เด็กชายปราวิทย์  เลาคา
3. เด็กหญิงไปรดา  นะราวงษ์
 
1. นางสาวปิยมากรณ์  ศรีแก่นจันทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  มุ่งหมาย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  หนูมาทะวงษ์
 
1. นายมงคล  รักษาทรัพย์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงรัตนา  มะลิเงิน
2. เด็กชายวิศรุต  แจ้งสว่าง
 
1. นายอนันต์  สุทธิโป
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สาปี
 
1. นางวิตชุดา  ยาดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สัตยานนท์
 
1. นางภัทรพรรณ  เพ็งมี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพลอยฟ้า  ภาคย์กระโทก
2. เด็กหญิงมยุรี  จันทร์ดาสงค์
3. เด็กหญิงสิริยากร  วงษ์แจ้
 
1. นายสมัย  กวางโตน