สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกาญจนา   แพรสี
 
1. นายปณธรรศ  สุวรรณคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงวินัฐชา  อุดมสันติ์
 
1. นางทัศนีย์  รักษาทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอรกานต์  แซ่โค้ว
 
1. นายปณธรรศ  สุวรรณคร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  แช่มพุทรา
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  แผงศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนินาถ  แพลอย
 
1. นางสาววรรณา  แช่มพุทรา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาววรรณา  แช่มพุทรา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายอภิพีรพัฒน์  มะลิเงิน
 
1. นางนงค์นุช  โพธิ์สิงห์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายปรินทร์  จอมนารี
 
1. นางสาววรรณา  แช่มพุทรา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปราณี  ทับเนียม
2. เด็กชายปราวิทย์  เลาคา
3. เด็กหญิงไปรดา  นะราวงษ์
 
1. นางสาวปิยมากรณ์  ศรีแก่นจันทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  มุ่งหมาย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  หนูมาทะวงษ์
 
1. นายมงคล  รักษาทรัพย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงรัตนา  พร้าวงษ์
3. เด็กหญิงสาวินี  ยิ่งนอต
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีแก่นจันทร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุธิวัท  ศรีใส
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขโอ้
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีแก่นจันทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรประสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  มีสีสรรค์
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีแก่นจันทร์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจรัญ  จันทวงษ์
2. เด็กชายอานนท์  พรปกเกล้า
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีแก่นจันทร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกวิน  พรหมรัศมี
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ยันต์แสงไกร
3. เด็กหญิงวินัฐชา  อุดมสันติ
4. เด็กชายสรยุทธ  มีสีสัน
5. เด็กหญิงอารยา  รักศรี
 
1. นางสาวเชาวนี  นารถคนตรี
2. นายสำเริง  กุลาหลัก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ครามพินิจ
 
1. นายสำเริง  กุลาหลัก
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุดา  ปัดชาเขียว
 
1. นายสำเริง  กุลาหลัก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงมลธิยา  คำจันทร์
2. เด็กชายสรยุทธ  มีสีสัน
 
1. นายสำเริง  กุลาหลัก
2. นายนิยม  นครวงษ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนริศรา  วงษ์แจ้
2. เด็กชายวรากร  อินทนาม
 
1. นายสำเริง  กุลาหลัก
2. นายนิยม  นครวงษ์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงรัตนา  มะลิเงิน
2. เด็กชายวิศรุต  แจ้งสว่าง
 
1. นายอนันต์  สุทธิโป
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงทัศนียวรรณ  เครืออนันต์
 
1. นางวิตชุดา  ยาดี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สาปี
 
1. นางวิตชุดา  ยาดี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. นางสาวอรัญญา  นามวงษ์
 
1. นางจิตรา  อึ๊งแสงภากรณ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรองทอง  ทัดสะวอน
 
1. นางวิตชุดา  ยาดี
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  สัตยานนท์
 
1. นางภัทรพรรณ  เพ็งมี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิยากร  พลานุ
 
1. นางภัทรพรรณ  เพ็งมี
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกวิน  พรหมรัศมี
2. เด็กชายธนภูมิ  พันทา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  นาคไชยะ
4. เด็กชายสรยุทธ  มีสีสัน
5. เด็กชายสรศักดิ์  สุวรรณ์คนธ์
6. เด็กชายสิทธานนท์  เลี่ยมรัตน์
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  แผงศรี
2. นางจิตรา  อึ้งแสงภากร
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคคีรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทับเพชร์
 
1. นางสาวธิติยาภรณ์  กีบสันเทียะ
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เจริญจิตร์
2. เด็กหญิงมิรันตรี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวธิติยาภรณ์  กีบสันเทียะ
 
30 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรัตติยากร  บุตรลา
2. เด็กหญิงวราพร  อ้นชะดา
 
1. นางสาวฐิติยาภรณ์  กีบสันเทียะ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วสุก
3. เด็กชายอานนท์  พรมโสภา
 
1. นางนงนุช  โพธิ์สิงห์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิตา  เสนอใจ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ยนธศาสตร์
3. เด็กหญิงละอองดาว  จิตรน้อม
 
1. นางศศินันท์  มะลิวงท์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วัฒนาศรีสว่าง
2. เด็กหญิงวรินธรณ์  ต้นสงวน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โมกผา
 
1. นางศศินันท์  มะลิวงท์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพลอยฟ้า  ภาคย์กระโทก
2. เด็กหญิงมยุรี  จันทร์ดาสงค์
3. เด็กหญิงสิริยากร  วงษ์แจ้
 
1. นายสมัย  กวางโตน