สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปริฉัตร  สีนวน
 
1. นางกาญจนา   แก้วสถิตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายภาสกร  เหรียญทอง
 
1. นางสาวพินิจ  ทรงเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาดา  พิสูตร
 
1. นางกาญจนา   แก้วสถิตย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายสุรธัส  แอดไธสง
 
1. นายนิพนธ์  อั้งเจริญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีนวน
 
1. นางสุภาพร  มะลิวงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายวัชรากร  รักษาดี
 
1. นายนิพนธ์  อั้งเจริญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัลยกร  หนองตระไกร
 
1. นางสุภาพร  มะลิวงษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนาการ  บุตตาแย้ม
2. เด็กชายประทีป  จันทร์ลา
 
1. นางสาวพินิจ  ทรงเจริญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.98 ทอง 6 1. เด็กชายอภินัทธ์  กาเบ้า
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีภูทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอังศุมาลิน  บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีภูทอง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญสวัสดิ์
2. เด็กชายปิยพงษ์  ทองไข
 
1. นายบัณฑิต  พวงจำปา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จิตรมาตร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ด้วงแพง
 
1. นายบัณฑิต  พวงจำปา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกพร  สว่างพิมพ์
2. เด็กหญิงศศิภา  สีนวลจันทร์
 
1. นางสาวชลธิชา  บังเลา