สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   อินถา
 
1. นางสุพัตรา  พิมพ์โกทา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนภาพร  สุบิน
2. เด็กหญิงหนูนิศ  มั่นจันหอม
 
1. นางสุพัตรา  พิมพ์โกทา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายชยากร  คล้ายสน
2. เด็กชายธนดล  นาคมี
3. เด็กชายสมโภช  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางสาวปริศนา  หนุูวงศ์