สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   อินถา
 
1. นางสุพัตรา  พิมพ์โกทา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.99 ทอง 18 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุนันตา
 
1. นางลำยอง  เรืองคำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชไมพร  ปฐมทอง
2. เด็กหญิงณรินทิพย์  สุนทราวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  ฤทธิยาน
4. เด็กหญิงมะลิซ้อน  การุณ
5. เด็กหญิงฤทัยชนก  บัวคำ
6. เด็กหญิงสุมัชฌิมา  แซ่โล้ว
7. เด็กหญิงสุวนันท์  เปลี่ยนสอาด
8. เด็กหญิงอสิตา  เสร็จธุระ
9. เด็กหญิงแพร  ต้นพันธ์
10. เด็กหญิงโชษิตา  นาจาด
 
1. นางลำยอง  เรืองคำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนภาพร  สุบิน
2. เด็กหญิงหนูนิศ  มั่นจันหอม
 
1. นางสุพัตรา  พิมพ์โกทา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายพินิจชัย  หงษ์ทอง
2. เด็กชายยิ่งพูนทรัพย์  บานแย้ม
 
1. นางสาวปริศนา  หนูวงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายชยากร  คล้ายสน
2. เด็กชายธนดล  นาคมี
3. เด็กชายสมโภช  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางสาวปริศนา  หนุูวงศ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงทัศนีย์  องอาจ
 
1. นายอชิรวุฒิ  ศรชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้ววิเชียร
 
1. นายอชิรวุฒิ  ศรชัย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงขนิษฐี  บุญลาภ
 
1. นางสาวปริศนา  หนูวงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายวรปรัชญ์  สุบิน
 
1. นายอชิรวุฒิ  ศรชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญลาภ
 
1. นายอชิรวุฒิ  ศรชัย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนัชพร  เปี้ยเกี๋ยง
2. เด็กชายปิยะทัศน์  หงษ์สุนา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สีชมภู
 
1. นายอชิรวุฒิ  ศรชัย