สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงสวรินทร์  วงษ์สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวศันสนีย์  นิโครธานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิศาชล  กันลา
 
1. นางบังอร  สุขสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีเทพ
 
1. นางสุพรรณี  โชติกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายนวพล  นิลคูหา
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศรีเทพ
 
1. นายธรรมนูญ  เอี่ยวเส็ง
2. นางสุพรรณี  โชติกุล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายธนกร  มั่นอยู่
2. เด็กหญิงพรพิมล  ม่วงทิพย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงโกฎ
 
1. นางสาวรำพึง  บุญทรัพย์