สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงสวรินทร์  วงษ์สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวศันสนีย์  นิโครธานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิศาชล  กันลา
 
1. นางบังอร  สุขสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีเทพ
 
1. นางสุพรรณี  โชติกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวศันสนีย์  นิโครธานนท์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสุพรรณี  โชติกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภาพิมล  สนธิพงษ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์ษาราช
 
1. นางบังอร  สุขสุวรรณ
2. นางสุพรรณี  โชติกุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายนวพล  นิลคูหา
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศรีเทพ
 
1. นายธรรมนูญ  เอี่ยวเส็ง
2. นางสุพรรณี  โชติกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอธิปภัทร  เพาะบุญ
 
1. นายธนภัทร  ศรีฮาด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงธิดาพร  แสนบุญส่ง
 
1. นายธนภัทร  ศรีฮาด
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคมสันต์  แสนพรึก
2. เด็กหญิงประริชาติ  ซานนท์
3. เด็กชายโชคชัย  สิทธิเสนา
 
1. นางสุพรรณี  โชติกุล
2. นางบังอร  สุขสุวรรณ
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธนัญญา  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงมัทนพร  สุขเทียม
 
1. นายธนภัทร  ศรีฮาด
2. นางบังอร  สุขสุวรรณ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายธนกร  มั่นอยู่
2. เด็กหญิงพรพิมล  ม่วงทิพย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงโกฎ
 
1. นางสาวรำพึง  บุญทรัพย์
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอาณัฐกาล  วงษ์ทับทิม
2. เด็กชายโกมุท  ยางนอก
 
1. นางสุพรรณี  โชติกุล
2. นางบังอร  สุขสุวรรณ
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐนนท์  ลารุณ
 
1. นายธรรมนูญ  เอี่ยวเส็ง