สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงอชิตา  วงศ์ปวง
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ทำนุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรดนัย  คงสมบุตร
 
1. นางสาคร  ธงศิลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญทองทาน  กองนาง
 
1. นางสาคร  ธงศิลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรัชญาดา  คงสมบูรณ์
 
1. นางสาคร  ธงศิลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายชินวัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ  มากศรทรง
 
1. นางถวิล  คงสมนวน
2. นางสาววิภาภรณ์  ทำนุ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชำนาญศิลป์
 
1. นางถวิล  คงสมนวน
2. นายสมศักดิ์  คงสมนวน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เวียงคำ
 
1. นายสมศักดิ์  คงสมนวน
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญร้าย
2. เด็กหญิงกานต์สินี   กำพุทธ
3. เด็กหญิงพรกันยา  แสนสุข
4. เด็กหญิงพรพิชญ์  สีดาคำ
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พรมมาศ
6. เด็กหญิงสุชาดา  อรัญหล้า
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ทำนุ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรกันยา  แสนสุข
2. เด็กหญิงสุชาดา  อรัญหล้า
3. เด็กหญิงสุพรรณทิพย์  ศิริพานิช
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
2. นางผกามาศ  บัวสุวรรณ
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คีรีฉัตรทันฑ์
2. เด็กชายอดิลักษณ์  คีรีฉัตรทันฑ์
 
1. นางสาวลัคนา  สมนวนตาด