สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงเสาวภา  จันทนา
 
1. นางถวิล  คงสมนวน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กชายกรกช  ไทรสุวรรณ
2. เด็กชายขวัญมงคล  สังทอง
 
1. นางถวิล  คงสมนวน
2. นายสุวิตต์  ม่วงแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปรารถนา  ฉิมแป้น
 
1. นางสาวอนัญญา  สายรัตน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ดวงวงษา
 
1. นางธัญชนก  พุทธิวรกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงจันทกานต์  รักกระโทก
 
1. นางธัญชนก  พุทธิวรกุล
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เเสงจันดา
 
1. นางอุดมรัตน์  ตลับนาค
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงกรนันท์  รารามนัติ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินทะ
3. เด็กชายณัฐพล  คงสมทอง
 
1. นางอุดมรัตน์  ตลับนาค
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  บูรพา
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง