สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  คงประโยชน์
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ผลานิสงค์
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
2. นายสมศักดิ์  คงสมนวน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.66 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายประกิต  แสงทอง
2. เด็กชายภานุมาส  ดีมงคล
 
1. นางสาวจุฑามาส   นาเเซง
2. นางสาวอนัญญา  สายรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สนธิ
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ประสารสัตย์
 
1. นางธัญชนก  พุทธิวรกุล