สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงอชิตา  วงศ์ปวง
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ทำนุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรดนัย  คงสมบุตร
 
1. นางสาคร  ธงศิลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงเสาวภา  จันทนา
 
1. นางถวิล  คงสมนวน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญทองทาน  กองนาง
 
1. นางสาคร  ธงศิลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรพิชญ์  สีดาคำ
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  คงประโยชน์
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ผลานิสงค์
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
2. นายสมศักดิ์  คงสมนวน
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  หรุ่นจรัส
2. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เข็มเพ็ชร
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
2. นางถวิล  คงสมนวน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.66 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายประกิต  แสงทอง
2. เด็กชายภานุมาส  ดีมงคล
 
1. นางสาวจุฑามาส   นาเเซง
2. นางสาวอนัญญา  สายรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลทรัพย์  คงสมฤทธิ์
2. เด็กหญิงธนัชพร  พละศักดิ์
3. เด็กชายนราเมธ  รัตนะ
4. เด็กหญิงพิยดา  ทรงเดช
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  ขันทะเสน
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
2. นายสุเทพ  ถนอมวงษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรัชญาดา  คงสมบูรณ์
 
1. นางสาคร  ธงศิลา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายชินวัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ  มากศรทรง
 
1. นางถวิล  คงสมนวน
2. นางสาววิภาภรณ์  ทำนุ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชำนาญศิลป์
 
1. นางถวิล  คงสมนวน
2. นายสมศักดิ์  คงสมนวน
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กชายกรกช  ไทรสุวรรณ
2. เด็กชายขวัญมงคล  สังทอง
 
1. นางถวิล  คงสมนวน
2. นายสุวิตต์  ม่วงแก้ว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ปริยเวศม์
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ทำนุ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนครินทร์  เข็มทอง
2. เด็กชายภูธเนศ  ชมกลิ่น
 
1. นางถวิล  คงสมนวน
2. นางยุพิน  ทองล้วน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เวียงคำ
 
1. นายสมศักดิ์  คงสมนวน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุวรรณษา  คำอยู่
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปรารถนา  ฉิมแป้น
 
1. นางสาวอนัญญา  สายรัตน์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญร้าย
2. เด็กหญิงกานต์สินี   กำพุทธ
3. เด็กหญิงพรกันยา  แสนสุข
4. เด็กหญิงพรพิชญ์  สีดาคำ
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พรมมาศ
6. เด็กหญิงสุชาดา  อรัญหล้า
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ทำนุ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ดวงวงษา
 
1. นางธัญชนก  พุทธิวรกุล
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คงสมฤทธิ์
 
1. นางธัญชนก  พุทธิวรกุล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงจันทกานต์  รักกระโทก
 
1. นางธัญชนก  พุทธิวรกุล
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สนธิ
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ประสารสัตย์
 
1. นางธัญชนก  พุทธิวรกุล
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรกันยา  แสนสุข
2. เด็กหญิงสุชาดา  อรัญหล้า
3. เด็กหญิงสุพรรณทิพย์  ศิริพานิช
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
2. นางผกามาศ  บัวสุวรรณ
 
25 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คีรีฉัตรทันฑ์
2. เด็กชายอดิลักษณ์  คีรีฉัตรทันฑ์
 
1. นางสาวลัคนา  สมนวนตาด
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  ธงสันเทียะ
2. เด็กหญิงลลิตา  ฟ้าเลื่อน
3. เด็กหญิงวิชุดา  แววกระโทก
 
1. นางสาวอนัญญา  สายรัตน์
2. นางถวิล  คงสมนวน
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เเสงจันดา
 
1. นางอุดมรัตน์  ตลับนาค
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงกรนันท์  รารามนัติ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินทะ
3. เด็กชายณัฐพล  คงสมทอง
 
1. นางอุดมรัตน์  ตลับนาค
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  รื่นเริง
2. เด็กหญิงนิภาดา  ทรงเดช
3. เด็กหญิงพรรณาราย  ยังดี
 
1. นางอุดมรัตน์  ตลับนาค
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  บูรพา
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
 
31 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูน้อย
2. เด็กชายอภิรักษ์  ดีมงคล
 
1. นางอำพร  เอี่ยมแจ้ง
2. นายสมศักดิ์  คงสมนวน