สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขอนหอม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัชรี  เสกขา
 
1. นายไพโรจน์  ยวงอักษร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงชาลิสา  เขียวสกุลนี
2. เด็กหญิงชุติสรณ์  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ล้านคำ
 
1. นางอรกัญญา  ยาดี
2. นางกมลวรรณ  พรหมชัยรัตน์