สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันทบูรณ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โพธิ์ศร
 
1. นางสาวนริศรา  เนาว์นิเวศน์
2. นางจงรัก  รุจิรสุนทรกุล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมณฑล  ทองแย้ม
 
1. นางสาวสนทยา  น้าเจริญ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวริศรา  หวันเสนา
 
1. นางสาวสนทยา  น้าเจริญ