สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบจากลี
2. เด็กชายฉัตรชัย  วิกลทอง
 
1. นายสราวุฒิ  ปุริสา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ยืน
2. เด็กชายยุทธชัย  ทาหาร
3. เด็กหญิงสุวิมล  ทานะมัย
 
1. นายกฤษฎา  น้อยวัฒนา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐลดา  เมืองงาม
2. เด็กหญิงปวีณา  ทองดี
3. เด็กหญิงวรรณิพา  เหมโก
 
1. นางประชิด  นวลจันทร์
2. นางสุมาลี  รัชวัตร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  จินดารมย์
2. เด็กชายธนบดี  โล่ห์ทอง
3. เด็กหญิงนันท์สรัล  นาคเสวกนิธิศ
 
1. นางประชิด  นวลจันทร์
2. นางสุมาลี  รัชวัตร์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนบดี  บัวศรี
2. เด็กหญิงพัชรี  นามมะหิงษ์
3. เด็กชายหรินทร์   ศรีบรรจง
 
1. นางสุมาลี  รัชวัตร์