สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบจากลี
 
1. นายสราวุฒิ  ปุริสา
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 14 1. เด็กชายดลธรรม  ป้อมสุวรรณ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สรณ์ศรี
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญมี
 
1. นางสุมาลี  รัชวัตร์