สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขมาก
 
1. นางสุกัญญา  วงศ์ศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทวาส
 
1. นายสราวุฒิ  ปุริสา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.66 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายสุจินดา  ชนะสะแบง
2. เด็กชายเจษฎา   วันทอง
 
1. นางสุกัญญา  วงศ์ศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายคณาธิป  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายศรชัย  สุวรรณโณ
 
1. นายกฤษฎา  น้อยวัฒนา