สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงสโรชา  นาคเสวก
 
1. นางสุกัญญา  วงศ์ศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขมาก
 
1. นางสุกัญญา  วงศ์ศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทวาส
 
1. นายสราวุฒิ  ปุริสา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.66 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายสุจินดา  ชนะสะแบง
2. เด็กชายเจษฎา   วันทอง
 
1. นางสุกัญญา  วงศ์ศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายคณาธิป  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายศรชัย  สุวรรณโณ
 
1. นายกฤษฎา  น้อยวัฒนา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบจากลี
2. เด็กชายฉัตรชัย  วิกลทอง
 
1. นายสราวุฒิ  ปุริสา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบจากลี
 
1. นายสราวุฒิ  ปุริสา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ยืน
2. เด็กชายยุทธชัย  ทาหาร
3. เด็กหญิงสุวิมล  ทานะมัย
 
1. นายกฤษฎา  น้อยวัฒนา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐลดา  เมืองงาม
2. เด็กหญิงปวีณา  ทองดี
3. เด็กหญิงวรรณิพา  เหมโก
 
1. นางประชิด  นวลจันทร์
2. นางสุมาลี  รัชวัตร์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  จินดารมย์
2. เด็กชายธนบดี  โล่ห์ทอง
3. เด็กหญิงนันท์สรัล  นาคเสวกนิธิศ
 
1. นางประชิด  นวลจันทร์
2. นางสุมาลี  รัชวัตร์
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 14 1. เด็กชายดลธรรม  ป้อมสุวรรณ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สรณ์ศรี
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญมี
 
1. นางสุมาลี  รัชวัตร์
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนบดี  บัวศรี
2. เด็กหญิงพัชรี  นามมะหิงษ์
3. เด็กชายหรินทร์   ศรีบรรจง
 
1. นางสุมาลี  รัชวัตร์