สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  จันโพงาม
3. เด็กหญิงพรนภา  อินพรม
4. เด็กหญิงพราวฤดี  ถากา
5. เด็กหญิงพัชรา  ฤาไชย
6. เด็กหญิงอัจฉราพร  วงศ์จันศาร
 
1. นางสุมาลี  บุญวิเศษ
2. นางสาวฉมาพร  ศรีสมบูรณ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายธีรพล  ถากา
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ภูเลาสิงห์
3. เด็กชายสรายุทธ  ธิสวย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญนาง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมควร
2. เด็กหญิงทิติญา  ม่วงไทย
3. เด็กหญิงอินทิรา  เข็มทอง
 
1. นางชวนพิศ  พลธรรม
2. นางสาวฉมาพร  ศรีสมบูรณ์
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงดุษิตา  บุญชลอ
2. เด็กชายวัชรพล  ห้วยทราย
3. เด็กชายศราวุฒิ  ขันตี
 
1. นางขวัญเรือน  มาสำราญ
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คำภากูล
 
1. นางขวัญเรือน  มาสำราญ