สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองห้า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปานเกษม
 
1. นางนพรัตน์  บุญบรรเทิง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปภาดา  อ่วมอินทร์
 
1. นางนพรัตน์  บุญบรรเทิง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงอัมรา  ดวงจิตย์
 
1. นางทองอยู่  แสนจำหน่าย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิ่มแก้ว
2. เด็กหญิงยศวดี  ยิ้มแฉ่ง
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  พบศิลา
 
1. นางทิวาพร  โรจนไพฑูรย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 1. เด็กชายสมเดช  กรวยพวก
2. เด็กชายเจษฎากร  กลับวงศ์
3. เด็กชายเอกชัย  จันทร์สง่า
 
1. นางทิวาพร  โรจน์ไพฑูรย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  เรืองประทุม
 
1. นายสมชัย  ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงลินลดา  สุธาลำ
 
1. นายสมชัย  ลิ่วศิริวงษ์เจริญ