สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองห้า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองนารี
 
1. นางสาวลดาวัลย์   อมรศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  เคนโพธิ์
2. เด็กชายธนารัตน์  ควรแถลง
3. เด็กชายโอภาส  ใยบัวขาว
 
1. นายสมชัย  ลิ่วศิริวงษ์เจริญ