สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองใหม่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษฎิ์นภัส  เสนารักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ตัน
3. เด็กชายธนาดุล  ภูมิวิทย์ภาคิน
4. เด็กชายนพรัตน์  เอี่ยมศิริ
5. เด็กหญิงมาลัย  สุทธิชัง
6. เด็กชายยศกร  ประจวบสุข
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สนธิกุล
8. เด็กชายศตวรรษ  บุญช่วย
9. เด็กชายสิทธิพร  หวังกุนกลาง
10. เด็กหญิงอรไพลิน  บุญชูแก้ว
11. เด็กหญิงอารยา  จำปาเงิน
12. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  เก่งการช่าง
13. เด็กชายเกรียงไกร  คุ้มภัย
14. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  แก้วกาหลง
15. เด็กหญิงเสาวนีย์  รัตนนิคม
 
1. นางนงนุช  ปฐมสุรทิน
2. นางสาวอัญญารัตน์  เกตุสุวรรณ