สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองใหม่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ตัน
 
1. นางนงนุช  ปฐมสุรทิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกฤษฎิ์นภัส  เสนารักษ์
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เกตุสุวรรณ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 41 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงอรไพลิน  บุญชูแก้ว
2. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  แก้วกาหลง
 
1. นางนงนุช  ปฐมสุรทิน