สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธ์มา
 
1. นางบุญสม  ทองหล่อ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายธนพัฒธ์   โพธิ์แสง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อำนาพร
 
1. นางเทวทินนา  จงกล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พานทอง
 
1. นางบุญสม  ทองหล่อ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายปกป้อง  พวงดอกไม้
2. เด็กชายปิติ  บุญเรือง
3. เด็กหญิงศศิพิมล  วังคีรี
 
1. นางเทวทินนา  จงกล
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สุดใจ
2. เด็กหญิงจรรยมณทน์  ศรีเมฆ
3. เด็กหญิงพิชชาภา  เพียรมานะเจริญ
 
1. นางนิภา  ภิรมย์รื่น